Voorkeur voor minder fluctuerend pachtsysteem
19 juli 2018

Elk jaar worden per 1 juli de maximale pachtprijzen voor onder andere akkerbouw- en grasland vastgesteld. De maximale pachtprijs is afhankelijk van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst. Is dat voor 1 september 2007, dan geldt een veranderpercentage.

Klimatologische omstandigheden mede van invloed op grondprijs
04 juli 2018

Droogte wordt een serieus probleem. Sinds 1962 is het in grote delen van Nederland niet zo droog geweest. Heeft de klimaatverandering effect op de marktwaarde van landbouwgrond en landbouwbedrijven?

Duurzaamheid en gewin gaan goed samen
26 juni 2018

Sinds 1 januari 2016 kennen we het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De kern is een leefgebiedenbenadering voor (dier)soorten van internationaal belang op basis van een collectieve, gebiedsgerichte aanpak. 

Voedselbos: droom of reëel landbouwalternatief
07 juni 2018

De Nederlandse landbouw levert een enorme prestatie. We exporteren voor bijna 92 miljard aan landbouwproducten en zijn daarmee de 2e wereldexporteur na de VS. De ongekende productieverhoging vanaf midden 20e eeuw heeft zijn weerslag op het milieu. 

Subsidie voor Groene BOA’s
21 mei 2018

In de provincie Utrecht werken de Groene BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar Domein II) grensoverschrijdend. Hun werkterrein houdt niet op bij de grens van het eigen grondgebied of de eigen gemeentegrens. Zij mogen ook beboeten en handhaven buiten hun eigen terrein.

Duurzame verdienmodellen voor landgoederen
02 mei 2018

Gijs van Heemstra (lid van rentmeesters.nl in de provincie Utrecht) volgde de deeltijdopleiding Vastgoed en Grondverkeer bij Van Hall Larenstein in Velp.

Lees hier het interview met Gijs van Heemstra dat de redactie van het Alumnimagazine kortgeleden met hem had.

Zonneparken op (landbouw)grond
16 april 2018

Er gaat geen week voorbij of de discussie over het plaatsen van zonnepanelen verschijnt in de pers. In dit blog besteden wij aandacht aan de beleidsvorming van de provinciale politiek in Flevoland om het plaatsen van meer zonnepanelen te stimuleren.

Pacht en fosfaatrecht
23 maart 2018

Op 1 januari zijn fosfaatrechten ingevoerd. Melkveebedrijven mogen in beginsel niet meer melkvee houden dan er op 2 juli 2015 aanwezig was. Daarop wordt – bij geen grondgebondenheid - een generieke korting van (maximaal) 8,3% toegepast.

Het belang van een goed ingevulde Gecombineerde Opgave
12 maart 2018

Landbouwpercelen kunnen tijdelijk worden overgedragen of geruild. Maar hoe zit het met de betaalrechten? In mijn praktijk wordt ik regelmatig gevraagd ondernemers daarin te begeleiden en er voor te zorgen dat afspraken goed worden vastgelegd.

Wat is de waarde van natuur?
02 maart 2018

Taxateurs en rentmeesters in het landelijk gebied worden regelmatig geconfronteerd met de vraag: Wat is de waarde van natuur? De waarde van natuur kan op twee manieren worden uitgedrukt: in een intrinsieke waarde en een instrumentele waarde.

Kavelruil zorgt voor toekomst
22 februari 2018

De provincie Noord-Holland, het Rijk, NUON en tien agrariërs ruilen onderling een grondoppervlak van meer dan 600 voetbalvelden (309 hectare) in de Wieringermeerpolder en op Wieringen. Daarmee ontstaat ruimte voor bedrijfsontwikkeling en het zweefvliegveld. Bovendien betekent het een forse afname van landbouwverkeer over de openbare weg.

Pleidooi voor erkenning waarde van het particulier grondbezit
13 februari 2018

Het in stand houden van particuliere landgoederen en buitenplaatsen bezorgt de eigenaren nogal eens financiële hoofdbrekens. Gijs van Heemstra pleit voor verruiming van wet- en regelgeving voor het toestaan van economische dragers en voor afdracht van overheidsinkomsten aan particuliere grondeigenaren.

Rijkswaterstaat gestart met grondverwerving voor verbreding A27
26 januari 2018

Rijkswaterstaat heeft groen licht gekregen voor de verbreding van de rijksweg A27, tussen knooppunt Hooipolder (prov. Noord-Brabant) en Hagestein (prov. Utrecht). Oorspronkelijk was het plan om bij Gorinchem een tweede brug te leggen naast de bestaande brug.

Herstructurering Westlandse glastuinbouw
20 december 2017

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland trekken samen € 7,05 miljoen uit voor  de herstructurering en modernisering van de Westlandse glastuinbouw. Vanaf 1 februari 2018 kunnen woningeigenaren in het glastuinbouwgebied een subsidieaanvraag doen voor de sloop van hun woning. 

De PvdA pleit voor een Nationaal Landbouwakkoord.
05 december 2017

In het Nationaal Landbouwakkoord moet staan dat boeren een eerlijkere prijs voor hun producten krijgen. In ruil daarvoor moeten zij meer werk maken van dierenwelzijn en natuurbehoud. Daar hebben zowel de boeren als de natuur baat bij.