Het einde van financieringsinstrument pacht?
14 januari 2019

Op 2 januari publiceerde de Belastingdienst de “Waardering verpachte gronden in box 3 voor het belastingjaar 2018".

Hoed u voor de schaduwzijde van een zonnepark
14 december 2018

Het is belangrijk om het aangeboden contract goed te lezen, te herlezen en waar mogelijk een rentmeester te laten meelezen voordat u ondertekent.

Rijk worden is gemakkelijk ...
28 oktober 2018

Het staat er echt: rijk worden is gemakkelijk. Het recept: men neme een kavel agrarische grond, een beetje aardig gelegen nabij een middelgroot dorp, doch zonder verwachtingswaarde - nu en voor de toekomst.

Transitie in de landbouw
15 oktober 2018

De minister van Landbouw ziet toekomst in een kringlooplandbouw en maakt zich sterk voor een beter inkomen van agrarische ondernemers. 

Een kleine woning op het platteland
02 oktober 2018

“Mijn ultieme droom is een klein huisje op het platteland”. Deze droom leeft bij veel mensen. Tegenwoordig zijn ze verenigd in de Tiny House beweging.

Natuurinclusieve landbouw voor een veerkrachtig ecosysteem
12 september 2018

Natuur heeft naast een intrinsieke waarde (de waarde van de natuur op zich) ook een economische waarde, doordat de natuur ecosysteemdiensten levert.

Schadeloosstellen bij gedoogplicht
27 augustus 2018

Het gerechtshof Den Haag heeft op 23 januari 2018 een opmerkelijk arrest gewezen over de wijze waarop de schadeloosstelling moet worden begroot, die het gevolg is van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP).

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl zet in op participatie
10 augustus 2018

Gebiedsontwikkeling wordt de komende jaren hét thema in het werkveld van de rentmeester. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om gebiedsontwikkeling op maat. De nieuwe Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt, stuurt sterk op participatie en een breed draagvlak.

Voorkeur voor minder fluctuerend pachtsysteem
19 juli 2018

Elk jaar worden per 1 juli de maximale pachtprijzen voor onder andere akkerbouw- en grasland vastgesteld. De maximale pachtprijs is afhankelijk van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst. Is dat voor 1 september 2007, dan geldt een veranderpercentage.

Klimatologische omstandigheden mede van invloed op grondprijs
04 juli 2018

Droogte wordt een serieus probleem. Sinds 1962 is het in grote delen van Nederland niet zo droog geweest. Heeft de klimaatverandering effect op de marktwaarde van landbouwgrond en landbouwbedrijven?

Duurzaamheid en gewin gaan goed samen
26 juni 2018

Sinds 1 januari 2016 kennen we het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De kern is een leefgebiedenbenadering voor (dier)soorten van internationaal belang op basis van een collectieve, gebiedsgerichte aanpak. 

Voedselbos: droom of reëel landbouwalternatief
07 juni 2018

De Nederlandse landbouw levert een enorme prestatie. We exporteren voor bijna 92 miljard aan landbouwproducten en zijn daarmee de 2e wereldexporteur na de VS. De ongekende productieverhoging vanaf midden 20e eeuw heeft zijn weerslag op het milieu. 

Subsidie voor Groene BOA’s
21 mei 2018

In de provincie Utrecht werken de Groene BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar Domein II) grensoverschrijdend. Hun werkterrein houdt niet op bij de grens van het eigen grondgebied of de eigen gemeentegrens. Zij mogen ook beboeten en handhaven buiten hun eigen terrein.

Duurzame verdienmodellen voor landgoederen
02 mei 2018

Gijs van Heemstra (lid van rentmeesters.nl in de provincie Utrecht) volgde de deeltijdopleiding Vastgoed en Grondverkeer bij Van Hall Larenstein in Velp.

Lees hier het interview met Gijs van Heemstra dat de redactie van het Alumnimagazine kortgeleden met hem had.

Zonneparken op (landbouw)grond
16 april 2018

Er gaat geen week voorbij of de discussie over het plaatsen van zonnepanelen verschijnt in de pers. In dit blog besteden wij aandacht aan de beleidsvorming van de provinciale politiek in Flevoland om het plaatsen van meer zonnepanelen te stimuleren.