Voormalig intensief veebedrijf wordt zorgwijngaard

De initiatiefnemers van Zorgwijngaard Vinea Cura exploiteerden aanvankelijk op hobbymatige wijze een wijngaard. In 2008 werd het idee geboren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid te bieden voor een zinvolle dagbesteding.

Inmiddels maken ook horeca en een kinderboerderij deel uit van het bedrijf. Omdat het huurcontract op korte termijn zou aflopen en verlenging niet mogelijk was, moest de eigenaar op zoek naar een nieuwe locatie. Het terrein van een varkensbedrijf, waarvan de bedrijfsvoering werd gestaakt en de opstallen leeg achterbleven, was voor hem een prima oplossing.

Wijziging bestemmingsplan
Om vestiging van de zorgwijngaard mogelijk te maken, diende het bestemmingsplan te worden aangepast. In het geldende bestemmingsplan was dit gebied deels bestemd tot ‘agrarisch’ en deels tot ‘agrarisch – intensieve veehouderij’. De wijngaard viel weliswaar binnen de bestemming agrarisch, maar de andere functies (zorgboerderij en horeca) waren binnen de geldende bestemming niet toegestaan. Vooroverleg met Gedeputeerde Staten en het Waterschap leerde dat zij konden instemmen met een herziening van het bestemmingsplan. Vervolgens maakte de initiatiefnemer een rondgang langs de buurtbewoners om zijn plan toe te lichten. Ook zij waren positief over de nieuwe ontwikkeling. In de zes weken dat het ontwerpplan ter inzage lag werd dan ook geen andere zienswijze ingediend.

Een win-win situatie
Van dit gewijzigde bestemmingsplan plukken beide partijen de vruchten. Zorgwijngaard Vinea Cura kan verder uitbreiden en meer diensten aanbieden. En voor de gemeente Peel en Maas is het een welkome oplossing voor een steeds groter wordend probleem in het landelijk gebied: vrijkomende agrarische bebouwing. De horecafunctie van het wijnbedrijf tenslotte geeft een extra impuls aan recreatie en toerisme in de regio.

Tot slot
Dit voorbeeld laat een herbestemming zien met weinig voetangels en klemmen. De eigenaar van de zorgwijngaard had zijn plan terdege voorbereid en de gemeente was blij met de nieuwe functie in hun gebied. Maar ook als de uitkomst minder voor de hand ligt, loont het de moeite om met een goed onderbouwd plan naar de gemeente te stappen. De rentmeesters van Rentmeesters.nl hebben de kennis en ervaring om dit - soms ingewikkelde - proces te begeleiden. Kijk op de website voor een rentmeester in uw regio.