Vestiging zakelijk recht ten behoeve van het 380 kV tracé Zuid-West (Rilland-Tilburg)

In 2017 is het voorgenomen tracé van de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland (Zeeland) en Tilburg (Noord-Brabant) bekend gemaakt. Vanaf dat moment is het tracé verder uitgewerkt.

Deze verbinding is nodig om ook in de toekomst voldoende elektra-capaciteit te hebben. Omstreeks 2021 verwacht TenneT (initiatiefnemer) een inpassingsplan gereed te hebben en vanaf dat moment wil men starten met de aanleg van de verbinding: oprichten masten en aanleggen kabeltracé’s.

Werkwijze
Alvorens te kunnen starten met de uitvoering zal er eerst een onherroepelijk inpassingsplan moeten komen. Deze procedure is reeds in gang gezet. Om uiteindelijk ook in het veld aan de gang te kunnen gaan dient overeenstemming te worden bereikt met de grondeigenaren en grondgebruikers, die te maken krijgen met dit nieuwe tracé. In incidentele gevallen wil TenneT het eigendom verwerven, maar in de meeste situaties volstaat een zakelijk recht. Dit houdt in dat TenneT over de grond kan beschikken om de werken uit te voeren en na aanleg in stand te houden, terwijl de huidige grondeigenaar gewoon eigenaar blijft. Hiervoor moet TenneT een overeenkomst met de grondeigenaar afsluiten die notarieel wordt vastgelegd. Daarnaast is er nog de (tijdelijke) gebruiksovereenkomst. Indien een eigenaar/gebruiker bereid is om mee te werken, heeft hij recht op vergoedingen; waaronder een zakelijkrecht-vergoeding, afsluitvergoeding, meewerkvergoeding, gewasschade-vergoeding en voor bijkomende schades. Voor de grondeigenaar speelt bij het vestigen van een zakelijk recht tevens een eventuele waardevermindering.

Resultaten
Het aspect waardevermindering ten aanzien van bebouwde onroerende zaken of cultuurgrond is pas in een laat stadium door de leidingeigenaren (waaronder TenneT) onderkend. Op dit moment zijn er nog steeds leidingeigenaren die van mening zijn dat waardevermindering geen rol speelt. Gelukkig is TenneT er inmiddels wel van overtuigd dat met dit gegeven zorgvuldig moet worden omgegaan. Om die reden is de driedeskundigen-commissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit een adviseur van de leidingeigenaar, een adviseur van de grondeigenaar en een onafhankelijk voorzitter. Zij brengen gezamenlijk advies uit over de hoogte van de waardevermindering. De rentmeesters van rentmeesters.nl spelen hierin een belangrijke rol.

Aanbod
De eerder genoemde driedeskundigen-taxatie is alleen aan de orde als een eigenaar een zakelijkrechtovereenkomst aangaat met een leidingeigenaar. Komen leidingeigenaar en grondeigenaar niet tot overeenstemming komt de gedoogplicht om de hoek kijken. In dat geval zal via de rechter de schadevergoeding boven tafel moeten komen. Zowel in het complete adviestraject voor het vestigen van een zakelijk recht als bij het afhandeling van een gedoogplichtprocedure brengen rentmeesters hun expertise in.