Vervroegd verbod op pelsdierhouderijen helpt woningbouwopgave gemeente Best vooruit

De regio Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) staat voor een ambitieuze uitdaging. In meerdere structuurvisies is ingezet op meer ruimte voor een vraaggericht planaanbod met nieuwe woonvormen.

De sanering van de pelsdierhouderij in het algemeen en de nertsenfokkerij aan de Heuveleindseweg in het bijzonder kwam voor de regio op het juiste moment.

Bedrijfssanering
Op basis van de wet verbod pelsdierhouderijen zou het bedrijf aan de Heuveleindseweg in Best uiteindelijk moeten worden gesaneerd, maar maakte gebruik van de destijds afgesproken overgangstermijn tot 1 januari 2024. Om tot een voor alle partijen aanvaardbaar compromis te komen, was de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte al geruime tijd met de eigenaar en pachter in gesprek over beĆ«indiging van de bedrijfsactiviteiten aldaar. Met als doel op de locatie waar het bedrijf was gevestigd woningen te realiseren. Rentmeester Paul Bakker, lid van Rentmeesters.nl in de provincie Noord-Brabant, was in opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij betrokken bij het gehele traject;  de gesprekken met de ondernemers en bevoegde instanties, het taxeren van het complete bedrijf en het voeren van de onderhandelingen. Uiteindelijk heeft dit geleidt tot overeenstemming. Enige tijd geleden zijn hiervoor de contracten opgesteld.

Situatieschets
Het bedrijf is gelegen tegen de bebouwde kom van Best en nabij het Natuurnetwerk Brabant en is om die reden geen duurzame bedrijfslocatie met toekomstmogelijkheden. Desondanks was er ontwikkelruimte (op basis van het vigerende bestemmingsplan) voor een andersoortige intensieve veehouderij. Dat plaatste de pachter en eigenaar in een sterke positie, maar zorgde anderzijds voor onzekerheid bij omwonenden die de nodige (geur)overlast van het bedrijf ondervonden.

Door het COVID-19 virus in een stroomversnelling
Pelsdieren/nertsen bleken niet alleen ontvankelijk voor het COVID-19 virus, zij zouden ook een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van het virus door de overdracht van dier op mens. Op advies van het Outbreak Managementteam besloot het kabinet het verbod op het houden van pelsdieren naar voren te halen en per 8 januari 2021 te effectueren. De onderhandelingen zijn daarop in een stroomversnelling gekomen. Dit heeft in het voorjaar van 2021 uiteindelijk geresulteerd in een akkoord tussen de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en de nertsenhouders. Momenteel loopt de planologische procedure om de agrarische bestemming te wijzigen in een woonbestemming. De verwachting is dat medio 2022 een start kan worden gemaakt met de omvorming van het gebied.