Dijkversterking en de rol van een rentmeester

Voor het dijkvak Gorinchem – Waardenburg (22 km) zijn verbetermaatregelen nodig om nu en in de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen. Aan de werkzaamheden gaat een zorgvuldig voorbereidingstraject vooraf. 

Hierbij zijn niet alleen ingenieurs en technisch specialisten betrokken, ook de bewoners langs de dijk mogen hun zegje doen. De minnelijke grondverwerving voor het traject Herwijnen – Waardenburg zal in opdracht van het waterschap Rivierenland, worden uitgevoerd door onder meer onze rentmeesters uit Flevoland en Noord-Brabant.

Werkwijze
Een dijkversterkingsproject is een combinatie van technische oplossingen. Een van de opties die in de praktijk als duurzaam wordt beschouwd, is het aanbrengen van een laag grond, een zogenaamde steunberm. Soms kan die laag worden aangebracht rond een bestaande woning, maar vaak is dat om verschillende redenen niet mogelijk (technisch, financieel, risico op schade). De woning moet dan wijken en elders worden herbouwd. Een voor de bewoners ingrijpende beslissing, waarvoor zij door de overheid schadeloos gesteld dienen te worden. Jack Ritsema en Paul Bakker, betrokken bij de grondverwerving, taxeren de schade voor de getroffen bewoners. Op grond van hun expertise en de ervaring opgedaan bij het afgeronde dijkversterkingsproject Kinderdijk – Schoonhovenseveer, weten zij op welke bijkomende kosten zij bij de berekening van de schadeloosstelling bedacht moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan een extra sterke fundering om huizen die op of aan de dijk herbouwd worden, toekomstbestendig te houden.

Resultaten
Door in een vroegtijdig stadium met de bewoners om tafel te gaan en hen zodoende bij het project te betrekken, weten de bewoners dat het waterschap hen als een serieuze partij ziet. Sommige maatregelen, zoals de dijkversterking en de daarmee samenhangende gedoogplicht of onteigening, zijn onvermijdelijk. Echter een zorgvuldige benadering, een empathische werkwijze, een minnelijke schikking en een volledige schadeloosstelling kunnen het leed wel verzachten. En bovendien ervoor zorgen dat de werkzaamheden straks volgens planning kunnen worden uitgevoerd.

Aanbod
De leden van rentmeesters.nl adviseren zowel de overheid die werkzaamheden laat uitvoeren als bewoners die schadeloos gesteld moeten worden. Bent u, aan welke kant van de tafel dan ook, betrokken bij een dergelijk project en wilt u advies? Neem dan contact op met een rentmeester van het platform rentmeesters.nl. Uiteraard kan een rentmeester nooit beide partijen tegelijk vertegenwoordigen. Belangenverstrengeling is dan ook niet aan de orde.