De regio Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) staat voor een ambitieuze uitdaging. In meerdere structuurvisies is ingezet op meer ruimte voor een vraaggericht planaanbod met nieuwe woonvormen.

De initiatiefnemers van Zorgwijngaard Vinea Cura exploiteerden aanvankelijk op hobbymatige wijze een wijngaard. In 2008 werd het idee geboren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid te bieden voor een zinvolle dagbesteding.

In 2017 is het voorgenomen tracé van de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland (Zeeland) en Tilburg (Noord-Brabant) bekend gemaakt. Vanaf dat moment is het tracé verder uitgewerkt.

Op het platteland komen steeds meer boerenerven beschikbaar. Sommige boeren stoppen met hun bedrijfsvoering, andere boeren  intensiveren juist. 

Na de wateroverlast in 1993 en 1995 nam de Provincie Limburg een aantal (tijdelijke) maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier. Tijdelijk omdat sommige maatregelen de ontwikkeling van de regio op den duur zouden belemmeren.

Voor het dijkvak Gorinchem – Waardenburg (22 km) zijn verbetermaatregelen nodig om nu en in de toekomst aan de veiligheidsnormen te voldoen. Aan de werkzaamheden gaat een zorgvuldig voorbereidingstraject vooraf. 

Op verzoek van een kerkelijke instelling heeft onze rentmeester in Noord-Brabant zich verdiept in een nieuwe invulling voor de locatie van een houten kerkgebouw.

Rond 2016 heeft onze rentmeester in Overijssel een zoekopdracht uitgevoerd voor een ondernemer in natuurbegraafplaatsen.