Planschade en nadeelcompensatie

Planschade

Structuur- en bestemmingsplannen zijn niet in beton gegoten. Ontwikkelingen in het stedelijk en landelijk gebied noodzaken de overheid om die plannen regelmatig onder de loep te nemen en eventueel te wijzigen. Bij planschade wordt de waardedaling van onroerendgoed beoordeeld, ten gevolge van een planologische wijziging. Bijvoorbeeld wanneer nadien geluidsoverlast aan de orde is, afname van (zon) lichtinval of aantasting van de privacy. Zowel het overheidsorgaan die het verzoek om planschade in behandeling neemt als de belanghebbende die schade ondervindt schakelen in vrijwel alle gevallen een deskundige in.

Planschadetraject in het kort:

  • Indienen van een gemotiveerd verzoek om tegemoetkoming in de schade en voldoen van leges
  • Schadeobject opnemen inclusief de nabije omgeving
  • Bestemmingsplanvergelijking (situatie ervoor en erna)  en marktonderzoek
  • Verzoek mondeling toelichten tijdens de hoorzitting
  • Opstellen en beoordelen conceptadvies en definitief advies

Nadeelcompensatie

Door toedoen van de overheid lijden burgers en bedrijven regelmatig schade. Denk hierbij aan reconstructie- en onderhoudswerkzaamheden aan wegen, dijken en bruggen. Ook grote infraprojecten zoals de verbouwing van een station of herinrichting van de binnenstad veroorzaken vaak overlast en schade. Ook dan doen beide partijen (de overheid en de belanghebbende) beroep op een deskundige.

Nadeelcompensatietraject in het kort:

  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Indienen van een gemotiveerde aanvraag tot nadeelcompensatie
  • Vergelijken oude en nieuwe situatie en schadeberekening
  • Verzoek mondeling toelichten tijdens de hoorzitting
  • Definitief advies

Klik op een link in de nevenstaande lijst voor een rentmeester in uw regio.