Gebiedsontwikkeling

Nederland is een geordend land. Naast minnelijke verwerving en onteigening zijn er instrumenten zoals ruilverkaveling, herinrichting en vrijwillige kavelruil die ervoor zorgen dat alle gewenste maatschappelijke functies een plekje krijgen. Dit gaat veelal ten koste van het areaal landbouwgrond terwijl juist de agrarische sector vanwege verduurzaming van de productie behoefte heeft aan meer grond.

Meer en meer is het gebruikelijk om de opgaven voor landbouw, natuur, recreatie, infra en energie te bundelen en vorm te geven via gebiedsontwikkeling. Niet meer ten dienste van één functie grond verwerven of onteigenen, maar het geheel in samenhang bezien. Eventueel in een combinatie van grondverwerving en grondruil. Daarbij zoek je naar oplossingen op maat. Bijvoorbeeld naar ondernemers die na een bedrijfsbeëindiging of –verplaatsing het gebied verlaten, waarna de vrijgekomen grond wordt ingebracht in het proces. Belangrijk uitgangspunt is dus de basis van vrijwilligheid waarop een en ander plaatsvindt. Gebiedsontwikkeling wordt gefaciliteerd door een gebiedsproces waarbij een rentmeester NVR als procesmanager of gebiedsregisseur partijen samenbrengt en verbindt.