Agrarische wet- en regelgeving

Regelgeving in de landbouw
en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Iedere agrarische ondernemer ervaart de steeds complexer wordende regelgeving en dient ermee om te gaan. Regels vanuit Den Haag maar ook regels vanuit Brussel. Denk hierbij aan:

  • Natuurbeheersubsidies
  • Het opstellen van private overeenkomsten
  • Het aanvragen van betaalrechten en de vergroeningspremie (GLB)

GLB-betalingsrechten
De werkzaamheden voor nieuwe regelgeving ten aanzien van GLB-betalingsrechten zijn nog in volle gang. Naar verwachting wordt 2021 een overgangsjaar. Maar wellicht is één overgangsjaar niet genoeg en kan gedurende twee jaren op het nieuwe beleid worden voorgesorteerd.

Ongetwijfeld zullen agrarische ondernemers vragen hebben over hoe te handelen gedurende die periode. Daarvoor zijn ze bij een rentmeester aan het juiste adres. Hij/zij kan behulpzaam zijn bij het maken van een doorkijk naar de gevolgen van het oude en nieuwe beleid en adviseren over eventuele, strategische aanpassingen in de bedrijfsvoering

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
De uitspraak van de Raad van State, dat de PAS onvoldoende is om de natuur in Nederland te beschermen, heeft een verlammende uitwerking op de agrarische sector. De eerste stap om de ontwikkelingen in de sector weer vlot te trekken, is het rapport van de adviescommissie Remkes. In het rapport “Niet alles kan” wordt onder andere de veehouderij onder de loep genomen. De commissie pleit daarin voor een uitkoopregeling en een gebiedsgerichte aanpak, onder regie van de provincies.

Voor agrarische ondernemers die niet willen afwachten en op basis van dit rapport al naar de toekomst willen kijken, is de rentmeester een goede sparringpartner om de mogelijkheden van het bedrijf te evalueren. Zij kunnen de agrarische ondernemer adviseren en begeleiden in het gesprek met de provincie. Of het nu om een taxatie gaat, een uitkoopregeling of een voorstel om het bedrijf weer rendabel te maken binnen de huidige mogelijkheden.

Agrarische ondernemers doen er goed aan een adviseur in de arm te nemen. Rentmeesters hebben de kennis en kunde om de weg te vinden in het woud van ingewikkelde regels en wetten

Klik op een van de  links voor een rentmeester in uw provincie.