Gebiedsgerichte aanpak stikstof. Een interessante uitwisseling van kennis en ervaring.

25 september 2023
Gebiedsgerichte aanpak stikstof. Een interessante uitwisseling van kennis en ervaring.

Drie maal per jaar komen de leden van Rentmeesters.nl bij elkaar, onder andere om te sparren over actuele onderwerpen. De eerste vergadering van 2022 vond plaats bij Erf de Burgwal in Leusden. 

Als sprekers waren mevrouw Anne-Marie Boere (Beleidsmedewerker stikstof provincie Utrecht) en de heer Daan Martens (Procesmanager provincie Utrecht) uitgenodigd. Zij vertelden over de aanpak stikstof in de provincie Utrecht. Daan Martens wordt  vooral betrokken bij het begeleiden van complexe gebiedsgerichte processen. 

In de provincie Utrecht werden indertijd 10 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied, 9 van die gebieden zijn stikstofgevoelig.  Utrecht heeft twee bestuurlijke tafels ingericht (Bestuurlijke gebiedstafel Oost en Bestuurlijke gebiedstafel West) om samen met haar samenwerkingspartners de problematiek te inventariseren.  Het landelijk gebied heeft behoefte aan toekomstperspectief. “Wat zijn de effecten van het beleid op de lange termijn?” In die discussie hebben de bestuurlijke tafels inmiddels hun diensten bewezen.

Volgens Daan Martens zijn de opgaven op dit moment niet altijd even helder, dat brengt de nodige onzekerheid met zich mee. Niet alleen voor de agrarische sector, maar ook voor andere maatschappelijke en economische activiteiten.
Het Rijk speelt hierbij een belangrijke rol, waarna de provincie en haar partners aan de slag kunnen met de uitwerking.  Alleen door met elkaar om tafel te gaan en open en eerlijk te onderhandelen kunnen partijen verder komen.  Daan Martens  denkt daarbij niet alleen aan stikstof, ook bodemdaling, de transitie van de landbouw, de energietransitie en waterkwaliteit zijn belangrijke onderwerpen in het kader van verduurzaming.
In een interessante discussie deelden de leden van de coöperatie, Daan Martens en Anne-Marie Boere hun kennis en ervaring.