De recreatieve neveneffecten van een dijkverzwaring

08 december 2022
De recreatieve neveneffecten van een dijkverzwaring

De Waterschappen toetsen regelmatig de gesteldheid van de dijken. Bij een toetsing in 2006 bleken grote delen van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam niet meer aan de normen voor waterveiligheid te voldoen.

Na een gedegen voorbereiding wordt momenteel gewerkt aan de versterking van ruim 33 kilometer primaire waterkering. De Noord-Hollandse dijken beschermen 1,2 miljoen mensen tegen het buitenwater.

Creatieve versterkingsoperatie
De Markermeerdijken liggen op een ondergrond van veen; de dijk zelf is een cultuurhistorisch monument. In overleg met omwonenden hebben betrokken partners een maatwerkoplossing ontwikkeld voor de dijkversterking nabij Hoorn. Zo wordt de bestaande dijk niet op een traditionele wijze versterkt maar is gekozen voor een oeverdijk als versterkingsoplossing. Deze oeverdijk wordt voor de bestaande dijk aan de waterzijde in het Markermeer gelegd en heeft een flauw buitentalud. Op de oeverdijk wordt vervolgens een groot stadsstrand gerealiseerd met nieuwe fiets- en wandelmogelijkheden. Op een minder toegankelijk deel van de oeverdijk ontstaat straks nieuwe natuur, ter compensatie van natuur die elders langs de Markermeerdijken verdwijnt.

Geen onteigeningsprocedures
Verantwoordelijk voor de realisatie van de dijkversterking is de Alliantie Markermeerdijken. Een publiek private samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het consortium van Boskalis en VolkerWessels. In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is Bauke van der Veen als expert betrokken bij de grondverwerving om de dijkversterking en het stadsstrand mogelijk te maken. Mede door zijn brede kennis en ervaring werden langdurige onteigeningsprocedures voorkomen.

Bauke heeft dit weten te bereiken door de grondeigenaren in een vroeg stadium bij het grondverwervingstraject te betrekken, een realistische en marktconforme schadeloosstelling aan te bieden en daar waar mogelijk compensatiegronden beschikbaar te stellen. Bovendien zijn wensen van grondeigenaren voor zover mogelijk ingepast in het ontwerp.

De inbreng van een rentmeester
Andere zaken waarbij de inzet van een rentmeester de voorkeur verdient zijn onder andere afstemming over beƫindiging van pacht en erfpacht, huren van tijdelijke werkstroken en depots op land en water inclusief afspraken over het herstel van werkterreinen, verlegging van kabels en leidingen en de daaraan gerelateerde schadevergoedingen, vestiging van zakelijk recht, natuurcompensatie, watercompensatie, onrechtmatig gebruik van eigendommen.

Wanneer sprake is van grondverwerving treden rentmeesters niet alleen op als adviseurs van de overheid. Ook burgers die met grondverwerving, onteigening, gedoogplicht en planschade te maken krijgen doen er goed aan een ter zake kundige rentmeester in de arm te nemen. Kijk op de website van Rentmeesters.nl voor een rentmeester in uw provincie.

Bauke van der Veen is lid van Rentmeesters.nl.

Reactie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.